اسکیس عام

تاریخ ثبت : شنبه 1393/6/22

 

اسکیس عام :

 

بعد از مرحله اسکیس خاص ˛ نوبت به اسکیس عام می رسد .در این مرحله˛ معمار افکار خویش را منظم و قابل ارائه و تفهیم برای مردم می نماید .طرح او ˛ دیگر آن حالت رها و شخصی لجام گسیخته را ندارد.معمار به طور دقیق به جزئیات و مصالح به کار رفته اشاره می کند .عناصر محیطی مانند : سنگ ˛ کوه ˛درخت و ... متناسب با موضوع طرح معماری ˛ انتخاب می شوند و به خوبی با آن تلفیق می یابند . ارائه خوب ˛ به ویژه در اینجا معنی و اهمیت می یابد . یک راندوی خوب باعث غنی تر شدن اسکیس می گردد. تاثیر رنگ˛ سایه _روشن و استفاده از رنگ های مکمل  غیر قابل انکار است . از لک های قرمز در شیتی که رنگ سبز زیاد به کار رفته است ˛ یا استفاده از رنگ های نارنجی در شیتی با آسمان آبی باعث می شود که از لحاظ بصری اسکیس زیباتر˛جذاب تر . گویا تری داشته باشیم . بنابراین در اینجا یک ارتباط سه گانه بین معمار و ابزار و مردم مطرح است .در این مرحله میکل آنژ طرح خود را که از ابر ها الهام گرفته و بر کاغذ آورده است را گویا و جذاب نموده و به پاپ و اطرافیانش ارائه می دهد و همین باعث پذیرفته شدن طرح او و اجرای آن می گردد .پس اسکیس خاص و عام از هم جدا و مستقل نیستند بلکه دومی در طول و امتداد اولی است.