اسکیس خاص(شخصی )

تاریخ ثبت : شنبه 1393/6/22

 

اسکیس خاص (شخصی) :

 

مفاهیمی که به صورت ارادی و غیر ارادی از ناخودآگاه فرد تراوش می کنند و از طریق ابزار طراحی بر روی کاغذ یا هر چیز دیگری آورده می شوند .ارتباط صمیمی شخص با ابزار ˛ سبب می شود که یک سری قیود از میان برداشته شود و بتواند راحت ˛ بی واسطه و سریع افکار خویش را ترسیم نماید و چه بسا یک اثر هنری خلق نماید .اغلب کانسپت های معماری به این صورت ایجاد می شود.به خاطر همین موارد است که اکثر معماران بزرگ دفترچه اسکیس با خود دارند و هر ایده یا اسکیسی را سریع یادداشت می کنند حتی ممکن است که از خواب خویش تصویر بردارند. این ایده ˛ البته در تمام زمینه های علم مطرح است و مجموعه الهام ها و ادراک های شخص را تشکیل می دهد . ایده ناشی از زیر گنبد کلیسای سن پیترو ˛ زمانی بر ذهن میکن آنژ خطور کرد ک وی داشت ابر ها را نگاه می کرد و از شکل هایی که آن ها به وجود می آورند تصویر می کشید .