لوح سپاس

تاریخ ثبت : سه شنبه 1393/6/18

 

لوح سپاس رئیس کمیته اجرایی همایش منطقه ای از آرتور امید آذری جهت ارائه مقاله ای با عنوان " بهینه سازی مصرف انرژی در طراحی مسکن با تاکید بر کاربست انرژی "