لوح سپاس

تاریخ ثبت : سه شنبه 1393/6/18

 

لوح سپاس رئیس موسسه آموزش عالی سوره  از استاد آرتور امید آذری جهت مساعدت و همکاری در برگزاری همایش هفته ی معمار در دانشکده ی معماری سوره