پرتره ی آرتور

تاریخ ثبت : سه شنبه 1393/6/18

 

نقاشی با مضمون پرتره آرتور