فضا.معماری و فلسفه

تاریخ ثبت : سه شنبه 1393/6/18

در کتاب حاضر در فصل اول به مفهوم فلسفی فضا پرداخته شده است و این مقوله از دیدگاه های گوناگون مورد توجه قرار گرفته است .در فصل دوم به مفهوم فضا در معماری و شهرسازی و مولفه های احراز مفهوم فضا اشاراتی شده است و در فصل سوم مفهوم فضا در قرن اخیر (فضای مجازی و دیجیتال) نگاهی ویژه با تاکید بر معماری واکاوی قرار گرفته است.در انتهای کتاب نیز مطالبی پیرامون آموزش معماری و مفهمو فضا و نیز فرآیند خلاقیت در خلق و طراحی فضا ذکر شده است