N-ARCHITECTS فرودگاه بین المللی نیجریه،

تاریخ ثبت : چهارشنبه 1393/8/28

 

N-ARCHITECTS فرودگاه بین المللی نیجریه،

جمهوری نیجر یک راه جدیدارتباطی ،از طریق آسمان کشوراحتیاج داشت،به همین دلیل  یک فرودگاه بین المللی جدید در پایتخت این کشور ساخته شد.

اراده های ساختمان دروازه را به سوی جمهوری نیجرباز کرد ،که نشان دادن توسعه جدید کشور می باشد که این کشور را با اجتماع عمومی و کشور ها جهانی متصل بشود.

فرودگاه بین المللی نیجر قرار است به خدمت نیامی با هردو پایانه های داخلی و بین المللی در بیاید.

ایده برای طراحی با منشا ملخ هواپیما آغاز شد.این موضوع مفهومی را به شکل مدرن از ترمینال فرودگاه توسعه داده شد.تعریف هویت از پروژه طراحی صاف وساده ودر عین حال مدرن از فضای گسترش یافته و توابع آن است.

 

ماژول پارکینگ هواپیما ودروازه بعضا دو طرفه می باشد.در همه جای این پروژه از سیستم های مدرن استفاده شده است.

اتاق انتظار مشترک،ساختمان حتی یک پارک سرپوشیده هم دارد.این طراحی منحصر به فرد نه تنها در خدمت نیازهای کاربران است،فرودگاه بین المللی نیجر به شکل پروانه مدرن است که قطعه ای از معماری است،که در حافظه برای همیشه باقی میماند.

Niamey,nigerمکان:

N-Architects معمار:

مساحت:120000    

سال:2014