کره جنوبی Asanبرنده مسابقه فرهنگی

تاریخ ثبت : چهارشنبه 1393/8/28

 کره جنوبی Asanبرنده مسابقه فرهنگی

الهام گرفته شده از(طنین مجسمه سازی)،توازن پروخالی با دو سالن تئاتر ویک ساختمان هنر فرهنگی ست .

سایت در راه یک باغ بزرگ تشکیل شده است که در محل آن زیر ورودی تئاتر می تواند جشنواره ها و رویدادهای مختلف دولتی در خود جای میدهد. در فاصله ای کوتاه موزه مردمی و فرهنگی جوانان یک منطقه رسمی تر است ،که به منظور امکانات رفاهی عمومی به میدان آب نما متصل شده است.

سالن تئاتر با یک سالن تک متصل شده است،اما طوری دوفضا با فاصله مناسب در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که از تداخل صوتی جلوگیری شده است،فضای پشت تئاتر با راهرو بزرگ به منظور ارائه یک بافر از اسکله بارگیری و مناطق خدمات ادغام شده است.

 

مسابقه:مرکز فرهنگی هنری آسان                 

جایزه رتبه اول                                        

Designcamp moonpark,Dmp               معماران:

سال:2014