لوح سپاس

تاریخ ثبت : چهارشنبه 1393/6/26

 

لوح سپاس از طرف محمد رضا بمانیان .سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری به آرتور آذری جهت داوری فصلنامه