لوح سپاس

تاریخ ثبت : چهارشنبه 1393/6/26

 

لوح سپاس از طرف حمید شاه آبادی مشاور وزیر و سرپرست موسسه و رئیس شورای سیاست گذاری به استاد آرتور آذری به عنوان عضو شورای سیاستگذاری