لوح سپاس

تاریخ ثبت : چهارشنبه 1393/6/26

لوح سپاس دکتر هادی محمودی نژاد دبیر انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی از آرتور امید آذری جهت همکاری با انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها